Regulamin Sklepu Internetowego sklep.aceboots.pl

Regulamin Sklepu Internetowego Raceboots.pl

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.raceboots.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki jego Klientów oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Klientów Sklepu Internetowego.

II. Definicje

Sklep/Sklep Internetowy - strony internetowe oraz inne narzędzia internetowe udostępnione za pośrednictwem sieci Internet, do których wszelkie prawa przysługują RACEBOOTS i które dostępne są pod adresem https://sklep.raceboots.pl.

Administrator - administratorem Sklepu Internetowego jest RACEBOOTS Łukasz Pompa ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771841303, telefon kontaktowy: (+48) 660 200 581, adres email: kontakt@raceboots.pl.

Administrator Danych Osobowych - administratorem Danych Osobowych jest RACEBOOTS Łukasz Pompa ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771841303, telefon kontaktowy: (+48) 660 200 581, adres email: kontakt@raceboots.pl.

Sprzedawca/Usługodawca - RACEBOOTS Łukasz Pompa ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki, NIP 5771841303 telefon: (+48) 660 200 581, adres email: kontakt@raceboots.pl.

Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (składa Zamówienia lub posiada Konto).

Użytkownik - podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez sklep.raceboots.pl na zasadach określonych w Regulaminie, na którą przypada pojedyńczy numer IP komputera, albo też najczęściej liczba pojedynczych plików "cookies" identyfikujących osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego sklep.raceboots.pl.

Usługobiorca - podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych który udostępnił Usługodawcy swój adres e-mail z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

Adres IP - jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej. Numer nadany urządzeniu służy do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci wewnętrznej (adres lokalny, wewnętrzny) lub w Internecie (adres publiczny, zewnętrzny).

Komputer/Urządzenie Końcowe - to urządzenie elektroniczne, służące do przetwarzania informacji w tym również urządzenia mobilne. Może to być komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Przeglądarka Internetowa - program komputerowy umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Adres Email - usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych jak i multimedialnych.

Dane Osobowe - to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania podmiotu.

Usługa Newsletter - usługa elektroniczna, otrzymywanie przez Usługobiorcy, który udostępnił Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

Umowa/Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Login - adres Email podany przez Klienta podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

Konto/Konto Klienta - miejsce w Sklepie Internetowym, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Klient może wprowadzić, modyfikować swoje dane.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Cena – oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze chyba, że wyraźnie oznaczono inaczej. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy.

Panel Klienta – związana z Kontem funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca Klientowi indywidualnie zarządzać swoimi danymi oraz przeglądać złożone zamówienia w Sklepie Internetowym, ich status realizacji i wysyłki.

Blokada Konta – zawieszenie wszystkich funkcji Konta Klienta, w tym możliwości dokonywania zakupów, dokonane przez Administratora w przypadkach wskazanych w Regulaminie Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sklep.raceboots.pl.

III. Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.raceboots.pl prowadzony jest przez: RACEBOOTS Łukasz Pompa ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP  5771841303,  telefon kontaktowy: (+48) 660 200 581,  adres poczty elektronicznej: kontakt@raceboots.pl.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do wprowadzania Danych Osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu Internetowego.

4. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

 • - Dostęp do Internetu oraz Przeglądarka Internetowa, która akceptuje pliki typu "cookies". Pliki typu "cookies" to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Sklep Internetowy na Komputerze lub innym urządzeniu Klienta, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie Sklepu Internetowego.
 • - Wyrażenie zgody przez Klienta na korzystanie przez Sklep Internetowy z plików typu "cookies".
 • - Posiadanie dowolnej, poprawnie skonfigurowanej Przeglądarki Internetowej, w najnowszej dostępnej wersji.
 • - Posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu Email.

5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu "cookies" dostępne są w ustawieniach Przeglądarki Internetowej. Więcej informacji o plikach "cookies" pod linkiem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

6. Ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików typu "cookies" przez Klienta w ustawieniach używanej przez niego Przeglądarki Internetowej może wpłynąć na poprawność funkcjonowania Sklepu Internetowego, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Sklepu Internetowego oraz za powstałe z tego powodu szkody, jeżeli wadliwe działanie Sklepu Internetowego wynikać będzie z niedostosowania się przez Klienta do wskazanych w ust. 4 powyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

8. Regulamin jest na bieżąco dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu pod adresem: https://sklep.raceboots.pl/content/3-regulamin.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Klientom posiadającym Konto w Sklepie Internetowym. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą zapoznania się ze zmienioną treścią Regulaminu przez Klientów.

10. Klient może nie zaakceptować zmiany Regulaminu, co będzie skutkować uniemożliwieniem korzystania z usług Sklepu Internetowego.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Sklepu Internetowego nowych rozwiązań funkcjonalnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Sklepu Internetowego, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Klientów, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

IV. Rejestracja w Sklepie Internetowym

1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony w Sklepie Internetowym pod adresem: https://sklep.raceboots.pl/logowanie?back=my-account. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym. Aby rejestracja była skuteczna należy wypełnić co najmniej te pola, które zostały oznaczone, jako pola wymagane.

2. Skuteczna rejestracja w Sklepie Internetowym powoduje założenie indywidualnego Konta Klienta oraz dostęp do Panelu Klienta.

3. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego, a także oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient ponadto, wyraża zgodę na przetwarzanie jego numeru IP, Loginu oraz czasu i miejsca aktywności w Sklepie Internetowym.

5. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej na Adres Email podany przez Klienta podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość powitalna.

6. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym osoba zobowiązana jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować dokonaniem czasowej Blokady Konta przez Administratora. Administrator odblokuje Konto Klienta po podaniu przez niego prawdziwych danych, zgodnych z niniejszym Regulaminem.

V. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena Produktu zawiera podatki. Oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze, chyba że wyraźnie oznaczono inaczej. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

VI. Formy płatności

Klient może dokonać opłaty za Zamówienie, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku Klienta.
Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności za Zamówienia oraz koszty dostawy dokonywane są w polskich złotych.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. - Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zwana dalej jako "przedpłata"):

  PKO BP
  Numer rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1706 3320 0095

 2. - Płatność Online za pomocą platformy PayU.pl (zwana dalej jako "przedpłata")
 3. - Płatność za pobraniem (zwana dalej jako "za pobraniem")
 4. - Płatność przy odbiorze w siedzibie firmy (zwana dalej jako "przy odbiorze")

VII. Transport i dostawa Produktów

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • - Poczta Polska
 • - Kurier
 • - Odbiór osobisty w siedzibie firmy, pod adresem: ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki

4. Za opóźnienia w dostawach nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada.

5. Czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.

6. Początek biegu czasu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" a w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem" - od daty złożenia Zamówienia.

7. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy "odbiór osobisty", Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w czasie do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. Początek biegu czasu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności "przedpłata" a w przypadku wybrania formy płatności "przy odbiorze" - od daty złożenia zamówienia.

8. O gotowości Produktu do odbioru w siedzibie firmy, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektrornicznej lub telefonicznie.

VIII. Reklamacja zakupionego Produktu

1. Każdy zakupiony w Sklepie Internetowym Produkt posiada gwarancję. W razie defektu Klient może dokonać reklamacji zakupionego Produktu.

2. Formularz Reklamacji/Zwrotu Towaru(ów) dostępny jest pod adresem: https://sklep.raceboots.pl/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf.

3. Wypełniając formularz reklamacyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Reklamowany Produkt(y) należy odesłać na adres: RACEBOOTS ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu stanowiącego dowód zakupu.

5. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Jednocześnie informujemy, że zwrot towaru nie jest możliwy między przedsiębiorcami.

IX. Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. roku "O prawach konsumenta" (Dziennik ustaw, poz. 827 z 2014r.) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie Internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, powinno być złożone w formie pisemnej, żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) niezbędne jest wypełnienie formularza: "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY". Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://sklep.raceboots.pl/pdf/oswiadczenie-odstapienia-od-umowy.pdf. Klient nie musi podawać powodu zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

3. Wypełniając formularz "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Towar powinien być zwrócony nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia od odstąpienia od Umowy. Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

5. Zwrotu należy dokonać na adres: RACEBBOTS ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki.

6. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Jednocześnie informujemy, że zwrot towaru nie jest możliwy między przedsiębiorcami.

7. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przelewem bankowym na konto kupującego podane w formularzu zwrotu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci kupującemu kwotę za zakupiony towar na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów przesyłek za zwrócony towar, zwrot towaru możliwy jest tylko na koszt Klienta.

X. Zasady zachowania prywatności (RODO)

Kto administruje Twoimi Danymi Osobowymi?

Administratorem Danych Osobowych jest RACEBBOTS ul. Mickiewicza 21, 42-310 Żarki wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5771841303; REGON: - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

W jakich celach są przetwarzane Twoje Dane Osobowe?

 • - Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez Sprzedawcę.
 • - W celu umożliwienia świadczenie usług drogą elektroniczną w tym realizowania zamówień i płatności za Produkty
 • - Twoje Dane Osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Klienta reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora Danych Osobowych.
 • - Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych
 • - Prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 • - Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
 • - Windykacja należności lub prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych Osobowych:

 • - prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii Danych Osobowych,
 • - prawo żądania sprostowania Danych Osobowych,
 • - prawo do usunięcia Danych Osobowych,
 • - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych,
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora Twoich Danych Osobowych.

Administrator ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Administratora działaniach

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu Usługi Newsletter.

Komu udostępniane są Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są udostępnianie przez Administratora podmiotom, które współpracują ze Sprzedawcą w realizowaniu usług realizowanych drogą elektroniczną lub sprzedażą internetową, czyli takim które zapewniają; usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze. Wykonują usługi księgowe i prawne. Administrator może także przekazać Twoje Dane Osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Twoje Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

Czy jesteś zobowiązany do podania swoich Danych Osobowych?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub zapisania się do Newslettera lub skorzystania z dostępnych formularzy.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje Dane Osobowe?

Administrator w celu rozliczalności będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania Danych Osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator będzie przechowywać Dane Osobowe dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W kwestii dopasowania treści Sklepu Internetowego Sprzedawcy do zainteresowań Klienta, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

Polityka "cookies"

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika (komputerach, telefonach, urządzeniach mobilnych itp.) przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić zawartość Sklepu Internetowego. "Cookies" zazwyczaj zawierają adres Sklepu Internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików "cookies" (lub o funkcjonalności zbliżonej do "cookies") zbiera informacje o każdym Użytkowniku Sklepu Internetowego, poniższe postanowienia Polityki Cookies odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu Internetowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty lub posiadają Konto) czy Użytkownikami.

Administrator przechowuje pliki "cookies" na komputerach użytkowników w celu:

 • - utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Sklepu Internetowego wpisywać nazwy Użytkownika i hasła;
 • - udostępnienia niektórych treści i funkcji Sklepu Internetowego;
 • - lepszego dopasowania Sklepu Internetowego do potrzeb Użytkownika;
 • - prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem "cookies" jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo Przeglądarki Internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na Komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików "cookies" na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku.

Stosowane pliki "cookies" mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo, poprzez "zapamiętanie" podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać.

Pliki "cookies" wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla Komputera/Urządzenia Końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików "cookies":

 • - sesyjne, które pozostają zapisane na Komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (Przeglądarki Internetowej)
 • - stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do momentu ich ręcznego usunięcia w Przeglądarce Internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" pod linkiem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Profilowanie

Za pomocą technologii plików "cookies" stosowanej w Sklepie Internetowym sklep.raceboots.pl możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami jego Użytkowników, poprzez analizę tego jak często odwiedzają nasz Sklep Internetowy w tym jego pdostrony a także jakie produkty najczęściej oglądają. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania naszych Użytkowników a także dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań np. zaprezentować Użytkownikowi reklamę dopasowaną do jego zainteresowań, przeprowadzenia promocji z wskazaniem produktu lub grupy produktów które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Informacje pozyskane za pomocą technologii plików "cookies" mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych wizyt Użytkownika.

Dodatkowe informacje

W Sklepie Internetowym Sprzedawcy mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Instagram.

Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki Klient może polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym.

Korzystając z tych wtyczek Klient wymienia dane pomiędzy sobą a danym serwisem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych Danych Osobowych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane.

W związku z tym Administrator zachęca Klienta do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

XI. Postanowienia Końcowe

1. Na stronie www.sklep.raceboots.pl są wykorzystywane pliki "cookies". Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Klientów przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Więcej informacji o plikach "cookies" pod linkiem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: www.sklep.raceboots.pl/content/3-regulamin

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego w rozumieniu prawa konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie Sklepu Internetowego mogą być kierowane do Sprzedawcy pod adres e-mail: sklep@sklep.raceboots.pl

6. Wszelkie oświadczenia woli Klientów przewidziane w niniejszym Regulaminie, których skuteczność uzależniona jest od ich doręczenia Sprzedawcy, winny być przesyłane w formie papierowej na adres pocztowy: sklep@sklep.raceboots.pl

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t. j.) i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.).